இடுகைகள்

ஓன்றல்ல உலகம்

நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி.- பாகம் 10