இடுகைகள்

ஒன்றா பலவா?

வானத்திலா உள்ளத்திலா?

எதை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம்?